Отборът на РИО – Бургас, който се включи в конкурса „ Иновативни практики в управлението” в тематична област „Управление за развитие на нови и творчески практики при използването на ИКТ в учебната дейност” започна своята работа по тема „Повишаване на мотивацията за учене чрез сътрудничество в електронна среда”.

За изявите на участниците в отбора четете на сайтовете на ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Бургас; ОУ „А. Страшимиров”, гр. Бургас; ОУ „Н. Геров”, гр. Бургас и СОУ„П.Росен”, гр.Бургас:

http://slaveykovoto.org/;

www.astrashimirovbs.com;

www.ou-ngerovbs.com;

www.petkorosen.com