Община Бургас ще налага глоби на родители за допуснати неизвинени отсъствия на децата. Със своя заповед от 21.09.2021 г. кметът Димитър Николов утвърди Вътрешни правила за приемане на Процедура по налагане на глоби на родители, с оглед прилагането на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Съгласно процедурата до 15 число на месеца се прави справката за неизвинените отсъствия на учениците за предходния месец. След установяването им, от общината изпращат покана до родителя/настойника на детето за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Самото наказателно постановление се издава от служители на дирекция УКОРС към община Бургас.

Глобите са следните:

– за допуснати от 5 до 15 неизвинени отсъствия на ученик в рамките на един месец– глоба в размер на 50 лв.;

– за допуснати от 15 до 30 отсъствия – глоба от 50 до 70 лв.;

– за допуснати от 30 до 50 отсъствия – глоба от 70 до 90 лв.;

– за допуснати от 50 до 100 отсъствия – глоба от 90 до 130 лв.;

– за допуснати над 100 отсъствия – глоба от 130 до 150 лв.

При повторно извършване на нарушение глобата е в размер от 100 до 500 лв.