ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ” ГР. БУРГАС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

РД-06-1229

гр. Бургас, 25.06.2013 гг.

 

На основание чл. 147, ал.1, т. 4  от Правилника за прилагане закона за народната просвета (ППЗНП) и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 и  чл.101а, ал.2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), в съответствие със справка за приблизителната стойност на предвидените СМР за ремонта на покрива на сградата на ОУ «Найден Геров»-гр.Бургас, считано от 26.06.2014 г.

Р Е Ш И Х  :

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката: „Ремонт на скатен покрив над блок 2 и блок 3 в ОУ ,, Найден Геров“ – гр. Бургас” – гр. Бургас.

2.Прогнозна стойност на предвидените за извършване СМР -57 132 лв. /петдесет и седем хиляди сто тридесет и два лева/ с ДДС. Отделните СМР са посочени в количествена сметка, съдържаща вид дейности, мярка и общо количество.

Възложителят ще отстрани от участие участник, предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност. Цената следва да се посочи цифром и словом. При разминаване между написаното цифром и словом ще се взема предвид написаното словом.

3.Код на поръчката, съгласно Класификатора на обществените поръчки: 45261000 /покривни работи/.

4. Срок на изпълнение – до 60 календарни дни от подписване на договора между страните, но не по късно от  10.09.2014 година.

5.Срок на валидност на офертата – брой календарни дни – не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни.

6.Изисквания към участниците:

6.1. Кандидатът да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

6.2. Квалификационни изисквания към кандидата – да има опит в реализирането на 3  бр. договора на обекти от подобен характер, изпълнени през последните пет години, като представи минимум  3 бр. референции, (надлежно оформени с издател, изх.номер и количествено описание на извършените работи по вид и качество). Да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. За доказване на техническите възможности и квалификация, кандидатът следва да представи:

6.3. Заверени копия на документи, удостоверяващи регистрацията на кандидата в Камарата на строителите – IV категория.

6.4. Застраховка по чл.171 от ЗУТ (професионална отговорност)

6.5. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

Обстоятелството се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

6.6. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката

Обстоятелството се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

7.Изисквания към материалите: За покривно покритие да се използват керемиди, които не надвишават теглото на сегашното покритие.

Монтаж. Закрепването към дървената конструкция да се извършва според приетите правила и конструктивни детайли.

Строителната площадка да се обезопаси с временно ограждение, както и да не се допуска замърсяване на сградата и двора на обекта със строителни материали и отпадъци.

8.Приемане, отчитане и заплащане на  строително-монтажните работи:

8.1. Извършените СМР се приемат от упълномощените представители на Възложителят въз основа на измервания на място, за което се съставя протокол /акт Образец 19 /и приемно-предавателен протокол при завършване на видовете работи.

8.2. В срок до 20 дни след подписване на договора Възложителят превежда 15 % аванс на изпълнителя от стойността на договора без непредвидените разходи, след представяне на фактура от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

8.3. Разплащането на извършените СМР ще се определя на база посочените в остойностените количествени сметки и показатели за ценообразуване за непредвидени видове СМР, включени в ценовата оферта на Изпълнителя и действително извършените количества работи.

Окончателното разплащане (100%) на СМР ще се извършва по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 15.02.2015 година, след издаване на фактура и приемане на обекта с приемно-предавателен протокол.

8.4. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на възложените строително-монтажни  работи и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

9.Изисквания за качество:

9.1. Възлаганите работи ще се изпълняват съгласно изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действащите в страната нормативни документи относно строителството, стандарти и изисквания за безопасни условия на труда и опазване на околната среда.

9.2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

9.3. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се корегират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, или Наредба №1 за държавното приемане, определени от датата на приемане на обекта с удостоверение за ползване или приемно предавателен протокол.

9.4. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2/2003 г. на МРРБ.

10.Безопасност и охрана на труда:

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване изискванията за  безопасност съгласно:

– “Наредба № 3/14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана”.

– „Наредба №2/05.05.1987 за противопожарните строително-технически норми” и

– „Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”.

11. Критерии за оценка на подадените предложения.

Класирането на фирмите ще става съгласно критериите за оценка на офертите – най-ниска предлагана цена, с включен ДДС.

12.Участниците следва да представят следните задължителни документи:

12.1.       Списък на представените документи по образец

12.2.       Административни сведения по образец

12.3.       Оферта по образец

12.4.       Ценово предложение по образец

12.5.       Предложение за изпълнение по образец

12.6.       Документ, удостоверяващ, че участникът е вписан като търговец в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с посочване на ЕИК на участника (за български физически или юридически лица), или е регистриран като търговец съгласно националното законодателство по месторегистрация (за чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения) или копие от документ за самоличност при участие на ФЛ.

12.7.       Декларации по образец. Същите се попълват от лицата, представляващи съответния търговец.

12.8.       Справка за изпълнени минимум три броя договора на обекти от подобен характер през последните пет години /до датата, определена като крайна за получаване на офертите/, придружена от заверени копия «Вярно с оригинала» на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

12.9.       Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството /следва да съдържа три имена, професионална квалификация, трудов стаж, вид ангажираност – на трудов договор или граждански договор/

12.10.     Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ.

12.11.     Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите в съответната категория предвид обекта.

Вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

13.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката за която се отнася.

14.Срок за подаване на офертите – до 16,30 часа на 02.07.2014 год.

15. Оглед на обекта може да се извърши от 8:00 часа до 16:30 във всеки работен ден

16.Офертите ще бъдат разгледани и оценени в първия работен ден, следващ датата на подаване от 9.00 ч. в сградата на училището.

17.Място на подаване – канцеларията на ОУ «Найден Геров» – гр.Бургас

18. Одобрявам образци на следните документи:

– Списък на представените документи

– Образец на оферта

– Административни сведения

– Ценово предложение

– Предложение за изпълнение

– Декларации – 3 броя

– Справка за изпълнени договори

– Договор-проект

19. На основание чл.14 ал.4 ЗОП във връзка с чл.101а ал.2 ЗОП и чл.9а ППЗОП да се публикува покана, отговаряща на изискванията на чл.101б ЗОП.

Препис от настоящото решение да се връчи  на длъжностните лица за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

  

ГИНКА ДИКОВА   /п/

ДИРЕКТОР

НА ОУ”НАЙДЕН ГЕРОВ” гр. Бургас

 

 УТВЪРЖДАВАМ:

ГИНКА ДИКОВА  /п/

Директор на ОУ „Найден Геров“ – Бургас

                                                                                                          

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

ОТНОСНО ОБЕКТ: ОУ ,, НАЙДЕН ГЕРОВ“, ГР. БУРГАС

ПОДОБЕКТ: Ремонт на скатен покрив над блок 2 и блок 3

І. Предмет на обществената поръчка: Ремонт на скатен покрив над блок 2 и блок 3 в ОУ ,, Найден Геров“, гр. Бургас

ІІ. Съществуващо положение и необходими ремонтни работи:

Сградата е триетажна, с масивна бетонова конструкция и външни стени от тухлена зидария. Покривната изолация е решена с керамични керемиди на варов разтвор за основа върху дървена конструкция. Дървената конструкция частично е с недопустими провисвания, и се нуждае от ремонт за да понесе съответните постоянни и временни натоварвания. Половината от дървената обшивка е прогнила и е за подмяна.

Описанието на различните видове СМР е дадено в приложените количествени сметки, които са неразделна част към настоящите технически условия.

ІІІ. Изисквания към офертата

Всеки участник, кандидатстващ за изпълнител на обществената поръчка, трябва да направи оглед на място и да представи оферта с ценови предложения, които да съдържат:

1. Обща строителна стойност за поръчката, включваща сбора от остойностяването на видовете СМР в приложената количествена сметка, (Приложение №1) с включени непредвидени разходи от 5 %, планова печалба % и ДДС.

  • Прилагат се  и анализни цени за ценообразуване на СМР.

     2. Показатели за ценообразуване на непредвидени и допълнително възникнали СМР:

  • Часова ставка – лв/ч;
  • Допълнителни разходи за труд – %;
  • Допълнителни разходи за механизация – %;
  • Печалба – %;
  • Доставно – складови разходи – %;
  1. 3.      Срок за изпълнение на поръчката – до 60 календарни дни от подписване на договора между страните, но не по късно от  10.09.2014 година  .

 4.  Срок на валидност на офертата – брой календарни дни – не по малко от 120/сто и двадесет/ календарни дни.

      5.   Основание за актуване на извършените СМР – УСН, ТНС.

ІV.Общи положения, допълнителни условия и квалификационни изисквания към участниците:

4.1. Кандидатът да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

4.2. Квалификационни изисквания към кандидата – да има опит в реализиранетона 3 бр. договора на обекти от подобен характер, като представи минимум  3 бр. референции, изпълнени през последните пет години/надлежно оформени с издател,изх.номер и количествено описание на извършените работи по вид и качество. Да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. За доказване на техническите възможности и квалификация, кандидатът следва да представи:

4.3. Заверени копия на документи, удостоверяващи регистрацията на кандидата в Камарата на строителите – IV категория.

4.4. Застраховка по чл.171 от ЗУТ/професионална отговорност/

4.5. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

Обстоятелството се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

4.6. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката

Обстоятелството се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

Изисквания към материалите:

За покривно покритие да се използват керемиди, които не надвишават теглото на сегашното покритие.

Монтаж. Закрепването към дървената конструкция да се извършва според приетите правила и конструктивни детайли.

Строителната площадка да се обезопаси с временно ограждение, както и да не се допуска замърсяване на сградата и двора на обекта със строителни материали и отпадъци.

V.Приемане, отчитане и заплащане на  строително-монтажните работи:

5.1. Извършените СМР се приемат от упълномощените представители на Възложителят въз основа на измервания на място, за което се съставя протокол /акт Образец 19 /и приемно-предавателен протокол при завършване на видовете работи.

5.2. В срок до 20 дни след подписване на договора Възложителят превежда 15 % аванс на изпълнителя от стойността на договора без непредвидените разходи, след представяне на фактура от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

5.3. Разплащането на извършените СМР ще се определя на база посочените в остойностените количествени сметки и показатели за ценообразуване за непредвидени видове СМР, включени в ценовата оферта на Изпълнителя и действително извършените количества работи.

Окончателното разплащане (100%) на СМР ще се извършва по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 15.02.2015 година, след издаване на фактура и приемане на обекта с приемно-предавателен протокол.

5.4. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на възложените строително-монтажни  работи и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

VІ.Изисквания за качество:

6.1. Възлаганите работи ще се изпълняват съгласно изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действащите в страната нормативни документи относно строителството, стандарти и изисквания за безопасни условия на труда и опазване на околната среда.

6.2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

6.3. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се корегират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, или Наредба №1 за държавното приемане, определени от датата на приемане на обекта с удостоверение за ползване или приемно предавателен протокол.

6.4. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2/2003 г. на МРРБ.

VІІ.Безопасност и охрана на труда:

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване изискванията за  безопасност съгласно:

– “Наредба № 3/14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана”.

– „Наредба №2/05.05.1987 за противопожарните строително-технически норми” и

– „Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”.

VІІІ.Критерии за оценка на подадените предложения.

        Класирането на фирмите ще става съгласно критериите за оценка на офертите най-ниска цена, предложена от кандидата с включен ДДС.

Приложение :

  1. Количествена сметка на видовете СМР.

 

Изготвил:

инж. Александър Тодоров    /п/

старши специалист Дирекция ОДВ

Община Бургас

 

Изх.№ ФС-23-22/25.06.2014 година

 

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА СМР

І. ПРЕДМЕТ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.ОУ „Найден Геров” – гр. Бургас, наричано „Възложител”, организира процедура за избор на изпълнител , чрез събиране на оферти с публикуване на покана, с предмет на поръчката:

„Ремонт на скатен покрив над блок 2 и блок 3 в ОУ ,, Найден Геров“ – гр. Бургас” – гр. Бургас.

2.Прогнозна стойност на предвидените за извършване СМР -57 132 лв. /петдесет и седем хиляди сто тридесет и два лева/ с ДДС. Отделните СМР са посочени в количествена сметка, съдържаща вид дейности, мярка и общо количество.

Възложителят ще отстрани от участие участник, предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност. Цената следва да се посочи цифром и словом. При разминаване между написаното цифром и словом ще се взема предвид написаното словом.

3.Код на поръчката, съгласно Класификатора на обществените поръчки: 45261000 /покривни работи/.

4. Срок на изпълнение – до 60 календарни дни от подписване на договора между страните, но не по късно от  10.09.2014 година.

5.Срок на валидност на офертата – брой календарни дни – не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни.

6.Изисквания към участниците:

6.1. Кандидатът да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

6.2. Квалификационни изисквания към кандидата – да има опит в реализирането на 3  бр. договора на обекти от подобен характер, изпълнени през последните пет години, като представи минимум  3 бр. референции, (надлежно оформени с издател, изх.номер и количествено описание на извършените работи по вид и качество). Да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. За доказване на техническите възможности и квалификация, кандидатът следва да представи:

6.3. Заверени копия на документи, удостоверяващи регистрацията на кандидата в Камарата на строителите – IV категория.

6.4. Застраховка по чл.171 от ЗУТ (професионална отговорност)

6.5. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

Обстоятелството се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

6.6. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката

Обстоятелството се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

7.Изисквания към материалите: За покривно покритие да се използват керемиди, които не надвишават теглото на сегашното покритие.

Монтаж. Закрепването към дървената конструкция да се извършва според приетите правила и конструктивни детайли.

Строителната площадка да се обезопаси с временно ограждение, както и да не се допуска замърсяване на сградата и двора на обекта със строителни материали и отпадъци.

8.Приемане, отчитане и заплащане на  строително-монтажните работи:

8.1. Извършените СМР се приемат от упълномощените представители на Възложителят въз основа на измервания на място, за което се съставя протокол /акт Образец 19 /и приемно-предавателен протокол при завършване на видовете работи.

8.2. В срок до 20 дни след подписване на договора Възложителят превежда 15 % аванс на изпълнителя от стойността на договора без непредвидените разходи, след представяне на фактура от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

8.3. Разплащането на извършените СМР ще се определя на база посочените в остойностените количествени сметки и показатели за ценообразуване за непредвидени видове СМР, включени в ценовата оферта на Изпълнителя и действително извършените количества работи.

Окончателното разплащане (100%) на СМР ще се извършва по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 15.02.2015 година, след издаване на фактура и приемане на обекта с приемно-предавателен протокол.

8.4. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на възложените строително-монтажни  работи и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

9.Изисквания за качество:

8.1. Възлаганите работи ще се изпълняват съгласно изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действащите в страната нормативни документи относно строителството, стандарти и изисквания за безопасни условия на труда и опазване на околната среда.

8.2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

8.3. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се корегират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, или Наредба №1 за държавното приемане, определени от датата на приемане на обекта с удостоверение за ползване или приемно предавателен протокол.

8.4. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2/2003 г. на МРРБ.

10.Безопасност и охрана на труда:

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване изискванията за  безопасност съгласно:

– “Наредба № 3/14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана”.

– „Наредба №2/05.05.1987 за противопожарните строително-технически норми” и

– „Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”.

11. Критерии за оценка на подадените предложения.

Класирането на фирмите ще става съгласно критериите за оценка на офертите – най-ниска предлагана цена, с включен ДДС.

12.Участниците следва да представят следните задължителни документи:

11.1.       Списък на представените документи по образец

11.2.       Административни сведения по образец

11.3.       Оферта по образец

11.4.       Ценово предложение по образец

11.5.       Предложение за изпълнение по образец

11.6.       Документ, удостоверяващ, че участникът е вписан като търговец в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с посочване на ЕИК на участника (за български физически или юридически лица), или е регистриран като търговец съгласно националното законодателство по месторегистрация (за чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения) или копие от документ за самоличност при участие на ФЛ.

11.7.       Декларации по образец. Същите се попълват от лицата, представляващи съответния търговец.

11.8.       Справка за изпълнени минимум три броя договора на обекти от подобен характер през последните пет години /до датата, определена като крайна за получаване на офертите/, придружена от заверени копия «Вярно с оригинала» на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

11.9.       Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството /следва да съдържа три имена, професионална квалификация, трудов стаж, вид ангажираност – на трудов договор или граждански договор/

11.10.     Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ.

11.11.     Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите в съответната категория предвид обекта.

Вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

12.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката за която се отнася.

13.Срок за подаване на офертите – до 16,30 часа на 02.07.2014 год.

14.Офертите ще бъдат разгледани и оценени в първия работен ден, следващ датата на подаване от 9.00 ч. в сградата на училището.

15.Място на подаване – канцеларията на ОУ «Найден Геров» – гр.Бургас

16. Одобрявам образци на следните документи:

– Списък на представените документи

– Образец на оферта

– Административни сведения

– Ценово предложение

– Предложение за изпълнение

– Декларации – 3 броя

– Справка за изпълнени договори

– Договор-проект

 

Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се допускат.

Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител.

Подаването на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, поставени от Възложителя в Документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и останалите нормативни актове, свързани с провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от участника може да доведе до отстраняването му.

Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в Поканата за обществената поръчка и Документацията за участие.

Участниците са длъжни в хода на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства – в 7 дневен срок от настъпването им.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта са за сметка на участника.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в Обявлението за обществена поръчка. В срока на валидност на офертите, участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка.

До изтичане на срока за подаване на оферти, посочен в обявлението за обществена поръчка, всеки участник в процедурата може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата, трябва да бъдат на български език или да са придружени от превод на български език.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Отстраняване от участие

От участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник:

– който не отговаря на поставените изисквания от Възложителя, вкл. за икономически, финансови или технически възможности и квалификация;

– който не отговаря на нормативни изисквания;

– който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя;

– който е представил непълна оферта, в това число несъдържаща някой от необходимите документи и/или данни, съгласно изискванията на Възложителя.

– който не е извършил оглед на обекта на място и не е подписал присъствен лист, удостоверяващ извършения оглед.

– При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й

1. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя в документацията.

2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци.

4. Офертата се представя на български език.

5. Всяка оферта трябва да съдържа документите, посочени от възложителя в документацията за участие.

6. Участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към офертите си  и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър или посочват единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

7. Всеки участник има право да представи само една оферта по обекта на процедурата.

8. Офертата /вкл. ценовата оферта/, всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, изготвено за целите на настоящата процедура и отразяващо данните за същата.

9. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

10.Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

11.  При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

12.  Офертата следва да бъде представена до крайния срок, посочен от възложителя, на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

13.  Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в незапечатан плик или скъсан/ с нарушена цялост плик. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

14. До изтичане на срока за подаване на офертата всеки участник може да измени, допълни или да оттегли офертата си.

15. Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите до момента на сключване на договора за обществена поръчка. Участникът, приел изменението, е длъжен да удължи срока и на гаранцията си за участие.

16. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

17. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от комисия за провеждане на  процедурата, назначена от възложителя.

18.Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

19.  Комисията отваря пликовете с оферти по реда на постъпването им в деня, мястото и часа, определени в обявлението по процедурата по реда на постъпването им. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика.

20. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

21. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.  който не е представил някой от необходимите документи, съгласно настоящите указания;

2.  за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  и 5 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

22. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Пликът „Предлагана цена” на Участник в процедурата, чиято оферта не е допусната до участие, не се разпечатва.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмените мотиви към него.Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.

23. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците, участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, както и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, заедно с мотивите за отстраняването им.

 

 Сключване на договор за възлагане на поръчката

 

24. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.Лицата, определени за изпълнители, трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

25. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1  и  ал. 5 от ЗОП.

Минимални изисквания към участниците – изискуеми документи и информация

26. Отстранява се участник, който не декларира отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП; не представи изискващите се от Възложителя документи в определения вид и форма; не отговаря на поставените от Възложителя изисквания или по отношение на който са налице нормативно установени пречки за участие в процедурата.

За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:

ПЛИК № 1  с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят:

1) Списък на документите;

2) Оферта (по образец);

3) Документ, удостоверяващ, че участникът е вписан като търговец в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с посочване на ЕИК на участника (за български физически или юридически лица), или е регистриран като търговец съгласно националното законодателство по месторегистрация (за чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения).

4) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП и чл. 47 ал. 5 от ЗОП – в оригинал, по образец,

5).    Административни сведения (по образец);

6). Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор, включен в настоящата документация. (по образец)

7).  Доказателства  за  техническите  възможности  за  изпълнение  на поръчката:

1. Справка за изпълнени минимум три броя договора на обекти от подобен характер през последните пет години /до датата, определена като крайна за получаване на офертите/, придружена от заверени копия «Вярно с оригинала» на референции за включените в справката договори.

2.Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството /следва да съдържа три имена, професионална квалификация, трудов стаж, вид ангажираност – на трудов договор или граждански договор/

3.Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ.

4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите в съответната категория предвид обекта.

Вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

5. Заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

6. Заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката.

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят:

1.Предложение за изпълнение по образец за изпълнение на поръчката.

2. Подписан на всяка страница проект на договор

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” , в който се поставят:

1.Попълнено приложение на документацията „Ценова оферта“.

Критерии за оценка на офертите

27. Критерият за оценка на офертите е най-ниската предлагана цена.

Условия за представяне на офертите

28. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“.

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ .

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ .

29. Подаването на офертите ще става всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа до датата, посочена в Обявлението за обществена поръчка на адрес: ОУ ”Найден Геров” гр. Бургас   или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Участникът посочва върху плика адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и задължително се изписва предмета на поръчката.

30. Срокът за депозиране на предложенията на участниците е посочен в обявлението.

Срок на валидност на офертите 

31. Срокът на валидност на офертите следва да бъде 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

ХІ. Условия за отваряне на офертите

32. Датата и мястото на отваряне на офертите са посочени в Обявлението за поръчката.

V. ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Всички оферти, които отговарят на изискванията на ЗОП, на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “Най-ниска предлагана цена”.

За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

 

ДИРЕКТОР

НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ

ГР. БУРГАС

ГИНКА ДИКОВА    /п/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА