Учениците от 4б клас с голям интерес и желание участваха в поредния проект на класа „Българските приноси в културата, науката и спорта“.

Целта на проекта бе да разшири и затвърди знанията на учениците за бележити българи в последните 140 години; да развие уменията за събиране на информация от различни източници; да разбере ролята на важни личности и тяхното място в обществото. Учениците бяха разделени на три екипа:

1 екип – Бележити културни дейци

2 екип – Бележити учени и изобретатели

3 екип – Световноизвестни български спортисти

В своята изследователска работа учениците откриваха портрети, изготвяха информационно табло, подготвяха на компютър или на ръка кратък текст, който включваше най- важните приноси в областта. Удоволствие е за учениците да работят в екип и да се подкрепят.