За нас

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

Стратегия на ОУ „Найден Геров“

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“, БУРГАС  (2016-2020)

Годишен план за дейността 2017/2018 г

Спортен календар 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

Програма с дейности за усвояване  българския книжовен език   

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2017/2018

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНА 2017/ 2018 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2017/2018

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ  

История

Материално-техническа база

Химн

Преподаватели

Проекти

За контакт