ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Създаване, устройство и дейност на обществения съвет в училище – презентация

Протокол от общото събрание

Списък на делегатите

Заповед на Директора

Протокол №1