График на консултациите

1 клас           2 клас         3 клас          4 клас           ЦДО

5-7 класове

 

График на класни работи

График на контролните работи