СТРАТЕГИЯ НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ 2020-2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“                          ДНЕВЕН РЕЖИМ            Заповед за нов пропускателен режим

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  2020/2021 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ  

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ  

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2020/2021

ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИ ЗА УСВОЯВАНЕ  БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК   

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПОВИШАВАНЕ ГРАМОТНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

Спортен календар