ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

Стратегия на ОУ „Найден Геров“

Годишен план за дейността 2017/2018 г

Спортен календар 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

Програма с дейности за усвояване  българския книжовен език   

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2017/2018

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНА 2017/ 2018 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2017/2018

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ