СТРАТЕГИЯ НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ 2020-2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“                          ДНЕВЕН РЕЖИМ            Заповед за нов пропускателен режим

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  2020/2021 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ  

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ  

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2020/2021

ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИ ЗА УСВОЯВАНЕ  БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК   

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

Спортен календар