ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2019/2020

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

Стратегия на ОУ „Найден Геров“

Годишен план за дейността 2019/2020 г

Спортен календар

Програма с дейности за усвояване  българския книжовен език   

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2019/2020

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“2019/2020

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ