Уважаеми Родители,

Бихме искали да Ви напомним, че във връзка с въвеждането на график за
ежеседмична ротация за присъствено и дистанционно обучение на
паралелките в училищата, считано от 02.11.2021 г., ако ползвате училищен
обяд чрез системата www.e-stol.com, следва да актуализирате и поръчките си за храна.

След като получите информация през кои седмици детето Ви ще е
присъствено в училище и през кои седмици ще е на дистанционно обучение,
следва да направите поръчки за обяд само за присъствените дни.

В случай, че вече сте направили и заплатили поръчка за дни, в които
детето Ви няма да е присъствено, то Ваше задължение е да сторнирате тези
дни.

– Сторнирането става от профила Ви в системата, като най-лесният начин
за това е от меню Сторно (същото е възможно и от меню Поръчки)

– Всички предплатени суми за сторнираните дни ще бъдат захранени по
салдото на детето Ви и ще бъдат автоматично приспаднати от следващите Ви
поръчки

– Важно е да спазите крайния срок за сторниране, който е упоменат в
системата. След изтичане на този срок сторнирането (както и правенето на
поръчки) е невъзможно и сумата няма да може да Ви бъде възстановена.

С уважение,
ЛАЗАР НАЛБАНТОВ
Директор
ОУ „Найден Геров“- Бургас