Приемствеността е важна стъпка към запознаването на четвъртокласниците с учителите в прогимназиален етап, техните методи на преподаване и изисквания. Свързана е и с процеса на адаптация към новата организация на учебния процес в горен курс. И колкото по-съдържателно правим това, ще има повече положителни резултати.

Първият за тази учебна година интегриран урок се случи в 4г клас, а часът премина като приказка с хубав край. С богат набор от материали и под умелото ръководство на класния си ръководител г-жа Веселина Дялкова и г-жа Атанаска Тодорова, учител по математика от прогимназиален етап, учениците започнаха овладяването на знания за геометричните тела.

Всички виждаме реалното приложението на математиката в живота, затова учителите въведоха новите знания с помощта на STEM дейности и ресурси. Така преподаването на сложните науки става по интересен и забавен начин. Ученето чрез действие, информационни технологии и нагледни дидактически материали са опори, чрез които знанието се усвоява, разбира и запомня. Учениците работиха индивидуално и в екипи, а накрая рефлексията бе усмихнатите им лица, удоволствието от успеха и сглобените геометрични тела.

Първоначалното притеснение и резервираност бързо премина и децата споделиха радостта си от проведения урок, а усмихнатата г-жа Атанаска Тодорова – своето удоволствие да бъде с тях.