Безспорно е, че любовта към родината започва от любовта към родния дом, към обкръжаващата ни природа и общество и постепенно се разширява към цялото Отечество.

Краезнанието е начин за усвояване и съхраняване на историческата памет и опит. С идеята да събуди любовта на малките ученици към родовите корени, към родното място и народните традиции, опазили и съхранили българската нация, в началото на 2022 г. в ОУ „Найден Геров“ отвори врати клуб „Краезнание“ с ръководител г-жа Веселина Дялкова.

Основните цели на проекта бяха да се създадат условия за социална интеграция на ученици, да се засили мотивацията за участие в образователния процес, да се компенсират социални, езикови и комуникативни дефицити, да се повиши успеваемостта по учебните дисциплини, да се мотивира и стимулира за отговорно отношение към ученето и училището, да се изградят трайни народностни добродетели – любов към родината и родния край, трудолюбие, почит и уважение към националните традиции и култура, да възпита в дух на етническа толерантност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на другите.

Работата в клуб „Краезнание“ беше изключително интересна – децата посетиха исторически и културни места в района, потопиха се в недрата на българския фолклор, събираха и обработваха информация, изработваха предмети, научиха много за националното ни културно наследство – изградиха се като родолюбиви личности, които ценят и съхраняват наследството на дедите ни.