ОУ „Найден Геров“ е партньор на община Бургас в осъществяването на “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Проектът е насочен към повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализиране на комплекси мерки и прилагане на интегриран подход.

По време на проекта ще се проведат различни обучения, професионално информиране и консултиране и психологическо подпомагане на лица от уязвими групи при избора за кариерно развитие; повишаване на здравната култура на граждани от етнически малцинства, включително роми относно заболявания, представляващи здравен и социален проблем сред малцинствени групи и хора в неравностойно социално положение.

Изпълнението на проекта ще даде възможност за активно включване на представители на уязвими групи в икономическия и социален живот на общината; постигане на реални и устойчиви резултати в образователната интеграция на 100 ученици от ромското етническо малцинство в общината до завършване на средно образование.

Проектът ще се изпълнява година и половина, като започва от началото на 2022 г. и ще продължи до юни 2023 г.

Общата безвъзмездна финансова помощ на проекта е над 615 000 лв.