„Тайната градина“ е името на одобрения за реализация проект, който ще се осъществи в ОУ „Найден Геров“ през тази година. Той е част от Националната кампания “Чиста околна среда 2022 г.“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Проектът е разработен от колегите учители Лидия Якимова и Николета Недева и одобрен от Министерството на околната среда и водите.

Основна цел на проекта е да се оптимизират условията за устойчиво обучение и възпитание на учениците и непряко към техните семейства, учители, училищна администрация, което ще повиши екологичното самосъзнание, формира позитивна и отговорна нагласа към природата, да затвърди уменията и желанията на подрастващите да дадат своя принос за опазване на околната среда и биоразнообразие.

В рамките на проекта в двора на училището ще бъдат направени опитни полета за отглеждане на билки, подправки, овощни растения – ябълки, които ще намерят приложение във вече изградената училищна кухня. Ще бъде изграден и хотел за насекоми, чрез който ще може не само да се запазят изчезващите видове полезни насекоми, а и ще бъде в помощ на насажденията. За ограничаване естествено популацията на насекомите, ще бъдат поставени хранилки и къщички за гнездене на птиците. Ще бъде монтирано и съоръжение за съхранение и пречистване на дъждовна вода..

По проекта ще бъде направена открита класна стая и обособен кът за индивидуална работа, в който ще се постави занимателен панел – черна дъска, пригоден за работа с ученици в инвалидни колички.

Проектът „Тайната градина“ ще приключи в края на септември.