Учителите от ОУ „Найден Геров“ проведоха обучение по внедряване в учебното заведение на първата безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“. В него се включиха учители от начален и прогимназиален етап, както и от целодневното обучение.

Представянето на платформата е организирано от Регионалното управление на образованието в Бургас и Министерство на образованието и науката.

„Дигитална раница“ е осъществена по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал.

Платформата служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност също и да достъпят всички учебни материали.

За популяризиране възможностите на новата платформа училищното ръководство изпрати до всички родители брошура и презентация за представяне на проекта и стъпките за регистрация. В часовете по ИТ учениците поетапно ще достъпят профилите си с помощта на учителя