Международният проект „Промяна на навиците – учене и преподаване за по-справедлив свят“ (DCI-NSAED/2011/96), се финансира от програма EuropeAid на Европейската комисията. Проектът обединява организации от четири страни: „Център за Образование за развитие” в Шотландия, „Зелена мрежа” в Полша и „Център за африкански изследвания” в Словакия и фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ в България. Проектът е с продължителност 3 години – от февруари 2013 г. – януари 2016 г. Дейностите по проекта са подкрепени от Министерство на образованието, младежта и науката, както и от Министерствата на образованието в Шотландия, Полша и Словакия. Училища от съответните страни участват като партньори в проекта.

Проектът цели:

 •  Да подобри критичното разбиране на младите хора за взаимосвързания свят, в който живеем;
 • Да развие компетенции на младите хора да адресират проблемите на глобалната справедливост и устойчив начин на живот;
 • Да развие компетенции на учителите да адресират проблеми на глобалната справедливост чрез своята професионална практика;
 • Да популяризира и насърчи по-справедливи отношения между развиващи се и развити страни;
 • Да насърчи използването на кооперативни обучителни подходи сред ученици и учители като важен инструмент за адресирането на глобални проблеми в Европа.

Основни дейности:

В България проектът  се реализира в партньорство с четири училища от цялата страната в София – 2 училища, Смолян – 1  и Бургас -1 . В дейностите участват както ученици, така и учители. Основните дейности са:

 • Идентифициране и въвличане на основна група от учители и училища по съгласувани критерии;
 • Международни обучения за обучители за методологии и проблеми;
 • Национални/местни обучения за учители и менторинг за методологии и проблеми;
 • Разработване и изпълнение на план за мониторинг и оценка, чрез който да се измерва въздействието;
 • Създаване на комуникационни канали между млади хора от всички включени държави, включително партньори от глобалния Юг;
 • Организиране на дейности, които изследват възприятията на младите хора, ценностите им и начина им на мислене относно глобалния Юг;
 • Организиране на ученически ателиета за развиване на умения за застъпничество и лобиране;
 • Национални конференции за млади хора, на които да се представи работата им по проекта;
 • Разработване и организиране на обучителна програма за учители, която да дава пример за това как глобалните проблеми могат да бъдат изследвани чрез кооперативен обучителен подход и какви са връзките с националните учебни програми;
 • Изготвянето на обучителни материали и ресурси за класната стая, които подкрепят подхода, разработен в рамките на проекта;
 • Международна конференция за представяне на методологиите и резултатите от проекта и споделяне на опита на младите хора, участвали в проекта.

Работна среща в рамките на проекта се проведе на 24 февруари 2014 г. в училище с представител на Фондация „С.Е.Г.А“ и екип от преподаватели.

Галина ЛИБЧЕВА

Педагогически съветник на ОУ“Найден Геров“- Бургас