Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ГР. БУРГАС

ХАРТА НА КЛИЕНТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Прием и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за обучение в електронна среда

Декларация от родител

 

 

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

за 2019 г.