Задължителна информация Образователни услуги
1 Наименование на административната услуга Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147 и чл. 148.
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план.Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище.В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

 

5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място)  до директора на приемащото училище лично или по пощата
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път Не се предоставя по електронен път/попълва се от училището/
7 Такси или цени Не се дължат такси
8 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованиетоМинистерство на образованието и науката
9 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
10 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. ou.ngerov@gmail.com/изписва се електронния адрес на институцията/
11 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник тел. 056 852256
  
1 Наименование на административната услуга Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Приемът в първи клас се осъществява централизирано от Община Бургас по правила, критерии, процедури и графици утвърдени от Кмета на Общината.Сайт за прием на ученици в първи клас https://www.uburgas.orgРодителите/настойниците подават заявление по електронен път за участие в класиране за прием в първи клас на електронната страница https://www.uburgas.orgРодителите/настойниците подават писмено заявление в стая 106 за участие в класиране за прием в първи клас, а служител от училището регистрира по електронен път участието в класиране на електронната страница https://www.uburgas.orgРодителите/настойниците след първо и/или второ класиране попълват заявление за записване в първи клас(може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) в съответното училище и подават необходимите документи, които са отразили в електронната система. При липса на документ ученикът не се записва в училището и продължава в следващ етап по приема.Ако детето не е записано след второ класиране в училище, родителят/ настойникът може да подаде заявление (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) за записване в първи клас в училището само при наличие на свободни места.

 

5 Начини на заявяване на услугата. Кандидатстването по електронен път, записването не се предоставя по електронен път
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път https://www.uburgas.org /попълва се от училището/
7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочно
8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Общинска администрацияРегионално управление на образованиетоМинистерство на образованието и науката
10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. ou.ngerov@gmail.com/електронен адрес на институцията/
12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник

тел. 056 52256

  
1 Наименование на административната услуга Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.
5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата /попълва се от училището/
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. Не се предоставя по електронен път/попълва се от училището/
7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година
8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованиетоМинистерство на образованието и науката
10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. ou.ngerov@gmail.com/електронен адрес на институцията/
12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник

тел. 056 852256