Проект „Културното наследство на Европа“

Проект „Обединени от околната среда“

Проект „Да спасим природата“

 

Наименованиена съответния финансов инструмент или програма

Заглавие на проекта

 Партньори Период на изпълнение
Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд „Въвеждане и итегриране на енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и изменение на климата в основното образование в България” ОУ ”Найден Геров” 2009/2010 г.
Програма “Основни права и гражданство” (FundamentalRightsandCitizenshipProgramme)-администрирана от Главна дирекция “Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия.

„ Една Европа!”

Фондация Autonomia – УнгарияRAA-Berlin  Германия Crossing Borders – ДанияЕвропейска мрежа „Пакив” – България” – национален изпълнител на проекта

УН”Найден Геров”

ОУ ”Найден Геров”

2009/2010 г.
ОП”Развитие на човешките ресурси”          „Без звънец” ОУ ”Найден Геров”   2009 г.

EVN България ЕлектроразпределениеАД

одобрен от МОН

 

„Енергийна ефективност в училищата”

ОУ”Найден Геров” 2009/2010 г.
Проект „Матра” 

Програма ФАР

  • ”Осигуряване на равни възможности за ромските деца за достъп до качествено образование чрез подобряване на училищната и учебна среда”
  • ”Подобряване на състоянието и приобщаване на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”
 ОУ”Найден   Геров” 2009/2010 г. 

 

 

 

 

 

 

2008 г.

Национална програма„ С грижа за всеки ученик” Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – МОМН

 

оБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

 

1.математика – V клас

2.български език и литература – VI клас

3.география и икономика – VI клас

4.човекът и природата – VI клас

 

1.МАТЕМАТИКА   5 КЛАС

2.бЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  6 КЛАС – 2 ГРУПИ

3.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 6 КЛАС

4.ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 6 КЛАС

 

 

 

2009 г

 

 

 

 

2008 г.

2. Национална програма „Училището – територия на ученика”,  Модул „Ритуализация на училищния живот”- МОМН

 

  • ОУ”Найден Геров” – традицията продължава”
  • ОУ”Найден Геров” – традиция, съвремие, бъдеще
УН”Найден Геров”   2009 г. 

2008 г.

1.Национална програма „Училището – територия на ученика” Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност” – МОН

  • „Моето училище празнува с традициите в съвремието”
  • „Детската усмивка на Европа”
НЧ”Паисий Хилендарски”УН”Найден Геров” 2008/2009 

2007/2008.

Национална програма ”Българските библиотеки – съвременни центрове за четене” – Министерство на културата

Попълване и обновяване библиотечния фонд на ОУ”Найден Геров”- Бургас  -финансиран от Министерство на Културата 200720062005

2004

Национална кампания

„За чиста околна среда” – ПУДООС – МОСВ

Израждане на ботаническа градина в ОУ ”Найден Геров”- Бургас–огледало на екологичната ни култура”  УН”Найден Геров”  2006 г.