„ОПОЗНАВАНЕ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЦЕННОСТИТЕ НА ЕВРОПА“​

2018-1-РТ01-КА229-047257_2​

Координатор: Португалия​

Партньори: Италия, Чехия, Гърция, Румъния, България​

Продължителност: септември 2018-юни 2020​

Участници: учители/ученици​

   Проектът е свързан с опознаване историята, културата, архитектурата на страните партньори, чрез различни прояви и дейности. Идеалите, принципите и ценностите, които са залегнали в европейското културно наследство, представляват за Европа общ източник на историческа памет, разбиране, идентичност, диалог, сближаване и творчество, чрез учене.​

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА​

  • Да се изучат и обследват различните форми на културното наследство​ материално наследство – например сгради, паметници, артефакти, облекла, художествени произведения, книги, машини, исторически градове, археологически обекти;​ нематериално наследство – обичаи, форми на представяне и изразяване, знания и умения – както и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства – които хората ценят. То включва езика и устните традиции, сценичните изкуства, социалните обичаи и традиционните занаяти;​ природно наследство – ландшафти, флора и фауна;цифрово наследство – ресурси, които са създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство и анимации) или са цифровизирани с цел съхраняването им (например текстове, изображения, видео, архиви).​да се насърчи ролята на европейското културно наследство като ключов компонент на културното многообразие и междукултурния диалог;​ ​да се насърчават подходи, които са ориентирани към хората с поглед в бъдещето, по-интегрирани и междусекторни, за да може културното наследство да бъде достъпно за всички и да се осигурят неговото опазване, съхраняване, иновативно повторно използване и развитие;​

РЕЗУЛТАТИ​

По време на проекта учениците ще си сътрудничат в международни групи на английски език, ще придобият социални и интеркултурни компетентности, ще се научат на критично мислене, като в резултат на тази дейност ще научат за архитектурните характеристики на паметниците в съответните държави и тяхната култура, развивайки компютърни умения.​

Мултикултурното възпитание и образование в европейските училища е една голяма отговорност пред бъдещите поколения, за да се научим да опазваме културното наследство в името на едно по-добро мирно бъдеще на света.

JOURNAL OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

JOURNAL JANUARY-FEBRUARY-MARCH

NEWSLETTER APRIL        May       June